INFOLINIA: +48 51 969 19 60

Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu Krosno Rental Bike

I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich Krosno Rental Bike.

Treść regulaminu dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej krosno.rentalbike.pl stronie logowania do systemu oraz w aplikacji mobilnej Romet Rental Systems. 

II. Definicje

2.1 Regulamin- niniejszy Regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu Krosno Rental Bike, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z Systemu Krosno Rental Bike. Klient zawiera umowę z Operatorem Systemu Krosno Rental Bike z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.

2.2 Umowa- porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem Systemu Krosno Rental Bike ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta
w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia określonej w Tabeli Opłat opłaty wstępnej, stanowiącej równocześnie minimalny stan Rachunku Klienta uprawniający do korzystania z rowerów Systemu Krosno Rental Bike.

2.3 Operator Systemu Krosno Rental Bike - jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu Krosno Rental Bike jest Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Podgrodziu pod adresem Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234280, posiadająca numer NIP 8722235254, REGON 180040712, kapitał zakładowy w wysokości 72.522.500,00 złotych opłacony w całości. Operator może na podstawie odrębnej umowy powierzyć wykonywanie części usług związanych z obsługą Systemu Krosno Rental Bike, osobie trzeciej (fizycznej lub prawnej, ewentualnie jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej), zajmującej się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywaniem tego typu usług. Powyższe dotyczy w szczególności powierzenia wykonywania Serwisu Systemu Krosno Rental Bike oraz Biura Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike .

2.4 System Krosno Rental Bike działająca 24/7 infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

2.5 Klient - Użytkownik Krosno Rental Bike , który dokonał rejestracji w Systemie Krosno Rental Bike, na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił określoną w Tabeli Opłat opłatę wstępną.

2.6 Serwis Systemu Krosno Rental Bike – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, relokacją rowerów w stacjach i naprawami Systemu Krosno Rental Bike . 

2.7 Biuro Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike – Infolinia zapewniająca całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem Systemu Krosno Rental Bike, pod numerem +48 519 691 960, poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e- mail: info@krosno.rentalbike.pl

2.8 Obszar działania systemu - granice administracyjne Miasta, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Krosno Rental Bike .

2.9 Stacja Krosno Rental Bike – miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu Krosno Rental Bike, wyposażone w terminal oraz stojaki rowerowe, do których zwracane (parkowane) są rowery.

2.10 Terminal – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji Krosno Rental Bike.

2.11 Stojak – Stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego uchwytu wyposażonego w elektrozamek oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower.

2.12 Identyfikator Klienta – numer telefonu komórkowego Klienta podany podczas rejestracji oraz 4-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie Krosno Rental Bike.

2.13 Login – indywidualny identyfikator nadawany przez Klienta służący do logowania się do panelu Klienta w Systemie Krosno Rental Bike.

2.14 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu Krosno Rental Bike stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej krosno.rentalbike.pl oraz w aplikacji mobilnej .

2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie Krosno Rental Bike, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu Krosno Rental Bike zgodnie z Tabelą Opłat. 

2.16 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług – PayU oraz Eservice. 

2.17 Opłata wstępna – minimalny stan konta Klienta uprawniający do korzystanie z rowerów Krosno Rental Bike. Nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji Klient otrzymuje możliwość wykorzystania pozostałej części wpłaconych środków w celu wynajmu rowerów na okres odpowiadający ilości posiadanych środków liczonego zgodnie z taryfą podana w tabeli Opłat. Posiadanie na Rachunku Klienta kwoty minimalnej równej lub większej od 29 zł upoważnia do korzystania z rowerów systemu Krosno Rental Bike we wszystkich lokalizacjach i w całym okresie jego funkcjonowania.

2.18 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu Krosno Rental Bike według Tabeli Opłat.

2.19. Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru Krosno Rental Bike. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”. 

2.20 Zwrot roweru – zakończenie korzystania z roweru w dowolnej Krosno Rental Bike. Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”. 

2.21 Zapięcie szyfrowe – Linka antykradzieżowa z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.

2.22 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu Krosno Rental Bike działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, laptopy czy tablety. 

2.23 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu Krosno Rental Bike w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu
i popularyzowaniu wśród mieszkańców Miasta, na terenie którego funkcjonuje Krosno Rental Bike.

2.24 Organizator systemu Krosno Rental Bike – Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Podgrodziu pod adresem Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

2.25 Mapa Systemu Krosno Rental Bike – teren miasta, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawione na stronie internetowej krosno.rentalbike.pl, stacjach rowerowych oraz
w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system Krosno Rental Bike.

2.26 Rezerwacja - funkcja, dzięki której Klient za pośrednictwem panelu użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej może zdalnie i bezpłatnie zarezerwować rower. Rezerwacja trwa 10 minut, po tym czasie rezerwacja anuluje się automatycznie.

III Dostęp do Usługi

3.1 Pełny dostęp do Usługi Krosno Rental Bike jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:

• posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt
z Operatorem / Infolinią Krosno Rental Bike,

• posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych
z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz
z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.

• posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

• posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

• posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2 Operator Systemu Krosno Rental Bike informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3 Operator udostępnia również najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia
z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.

IV Warunki ogólne korzystania z Systemu Krosno Rental Bike

4.1 Warunkiem korzystania z Systemu Krosno Rental Bike jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie krosno.rentalbike.pl Procedura polega na wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego i podania wymaganych, prawidłowych danych personalnych
i kontaktowych, akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie opłaty wstępnej zgodnej z Tabelą Opłat.

4.2 Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu Systemu Krosno Rental Bike na podany podczas rejestracji adres email. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby związane z funkcjonowaniem Systemu Krosno Rental Bike.

4.3 Operator Systemu Krosno Rental Bike wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach
i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie Krosno Rental Bike oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Warunkiem korzystania z Systemu Krosno Rental Bike jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru. 

W przypadku chęci nabycia uprawnienia do równoczesnego wypożyczenia dwóch, trzech lub maksymalnie czterech rowerów warunkiem koniecznym do wypożyczenia jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł brutto (słownie: dziesięciu złotych 00/100) za każdy wypożyczany rower.

4.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - wypięcia go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wpięcia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient przed rozpoczęciem korzystania z roweru powinien zweryfikować jego stan techniczny (sprawdzić działanie hamulców, oświetlenia, ciśnienie w oponach), a w przypadku gdy budzi on jego jakiekolwiek wątpliwości odstawić rower do najbliższego stojaka i skontaktować się z Infolinią. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji. 

4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych)odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej krosno.rentalbike.pl (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone osobiście Operatorowi lub poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu Krosno Rental Bike.

4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji. 

4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na obszarze określonym przez Operatora Systemu Krosno Rental Bike, przedstawionym na stronie internetowej krosno.rentalbike.pl oraz w aplikacji mobilnej Krosno Rental Bike.

V Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta

5.1 Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.

5.2 Klient zobowiązany jest po zakończeniu wypożyczenia zwrócić rower w stanie niepogorszonym, tj. sprawny i nie uszkodzony i jest odpowiedzialny także za przypadkową i nie zawinioną utratę roweru oraz za jego uszkodzenie, chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa powszechnego (ius cogens) stanowią inaczej.

5.3 Klient zobowiązany jest zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą.

5.4 Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zakończenia wypożyczenia. 

5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu Krosno Rental Bike. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka z tego tytułu.

5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu Krosno Rental Bike przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu Krosno Rental Bike może się odbywać wyłącznie
w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu Krosno Rental Bike (rowerów, Terminali, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania przez niego lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. 

Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu Krosno Rental Bike.

5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu Krosno Rental Bike spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia ( w zakresie tzw. szkody rzeczywistej oraz z tytułu utraconych korzyści przez Operatora), oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.10 Z zastrzeżeniem wyjątków odmiennie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient Systemu Krosno Rental Bike, chyba, że nie zrealizowanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest następstwem okoliczności za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.

5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.

5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych
w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.

5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych

6.1 Rejestracja Klienta w Systemie Krosno Rental Bike odbywa się na stronie krosno.rentalbike.pl, 
w aplikacji mobilnej Krosno Rental Bike i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu Krosno Rental Bike.

6.2 Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie Krosno Rental Bike jest podanie następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

6.3 Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji służy do wypożyczania rowerów w terminalu lub aplikacji mobilnej. Administratorem danych osobowych jest ARKUS & ROMET GROUP SP Z O. O.

6.4 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt
z Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu pod adresem Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica w następujący sposób:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@romet.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

6.5 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu Krosno Rental Bike wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podanie wymaganych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz konieczne do rejestracji Klienta w Systemie Krosno Rental Bike i do zawarcia z nim umowy wypożyczenia roweru.

6.6 Podstawą przetwarzania przez Operatora Systemu Krosno Rental Bike danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Operatorem Systemu Krosno Rental Bike  a Klientem (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit . b/ ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych-RODO) do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu Krosno Rental Bike przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit . f/ Rozporządzenia RODO) realizowany przez Operatora Systemu Krosno Rental Bike (w szczególności ustalenie istnienia oraz dochodzenie lub obrona roszczeń). 

6.7 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

 • Organizator Systemu Krosno Rental Bike: Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
 • Comdrev Sp. z o.o. jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej
 • Comdrev.pl Sp. z o.o. jako dostawca oprogramowania i aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, hostingu stron www
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe (tj. PayU.
  z siedzibą w Poznaniu) oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych (Eservice
  z siedzibą w Warszawie),
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
 • Ilona Ryczak prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo-Usługowa "ILONA" pod adresem: ul. Lewakowskiego 53, 38-400 Krosno – której Operator powierzył wykonanie części usług związanej z obsługą Systemu Krosno Rental Bike System, w tym prowadzenie Serwisu Systemu Krosno Rental Bike oraz Biura Obsługi Systemu Krosno Rental Bike System - i która w związku z tym posiada dostęp do systemu informatycznego oraz danych osobowych Klientów;

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna.
W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu Krosno Rental Bike (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu). Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych. 

Operator Systemu Krosno Rental Bike zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy. 

6.8 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
 • zażądać umożliwienia dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały przekazane 
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
  w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Romet nie posiada już podstaw prawnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes
  z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@romet.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu Krosno Rental Bike. 

6.9 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. relacje) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.10 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu Krosno Rental Bike, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie Krosno Rental Bike oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

6.11 Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie Krosno Rental Bike, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu Krosno Rental Bike. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów
(w szczególności wobec Organizatora Systemu Krosno Rental Bike, jak i Klientów). 

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

6.12 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.

VII Formy płatności

7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu Krosno Rental Bike poprzez dokonanie wpłaty na konto klienta Krosno Rental Bike, utworzone przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu Krosno Rental Bike. 

Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU zaimplementowanego na stronie www.romterental.com po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie Krosno Rental Bike i dostępnych tam form płatności.

7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.

7.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta Krosno Rental Bike są w całości do wykorzystania w Systemie i nie podlegają zwrotowi w trakcie i po zakończeniu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

VIII. Wypożyczenie roweru.

8.1 Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie minimalnego salda na Rachunku Klienta określonego w Tabeli Opłat.

Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike.

8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji Krosno Rental Bike po zalogowaniu się do Systemu Krosno Rental Bike numerem telefonu nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie
z wyświetlanymi na Terminalu lub w aplikacji mobilnej komunikatami.

8.3 Klient, przed wypięciem wybranego roweru ze stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku. Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie szyfrowe. W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Systemu Krosno Rental Bike i nie powinien wypożyczać takiego roweru.

8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike podając numer boczny roweru.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk wyposażony jest w ekspandor służący do mocowania i zabezpieczania przewożonego ładunku. Przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 15 kg. 

Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci. 

Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.

W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 120 kg.

8.7 Rower wypożyczony w Systemie Krosno Rental Bike należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami Systemu Krosno Rental Bike.

Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.

8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

8.9 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu Krosno Rental Bike do blokowania roweru na Stacji. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie
z Tabelą Opłat.

8.10 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji za pomocą jakiegokolwiek zapięcia. W przypadku parkowania innych rowerów, będą one usuwane ze stacji wraz z blokadami. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczone blokady rowerów nienależących do Krosno Rental Bike.

IX. Czas trwania wypożyczenia.

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia. 

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających
i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą Opłat.

9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

X. Zwrot roweru

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku.

Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem wyświetlanym na ekranie Terminala, komunikatem głosowym oraz wiadomością Push przesłaną na telefon użytkownika posiadającego aplikację Krosno Rental Bike.

Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany
w Systemie Krosno Rental Bike, automatycznie rozliczony, a należna opłata pobrana z konta użytkownika na konto Operatora.

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego elektrozamka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu linki zabezpieczającej, przypinając rower do Stojaka.

W takim przypadku zwrot roweru możliwy jest przy użyciu klawiatury Terminala znajdującego się na Stacji rowerowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej.

10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora.

XI Naprawy i Awarie

11.1 Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biuro Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike pod numerem telefonu +48 519 691 960 oraz w aplikacji mobilnej znajdującej się w Menu głównym w zakładce Zgłoś Awarię.

W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie Biuro Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

11.2 Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu Krosno Rental Bike przez cały czas wypożyczenia roweru.

11.3 Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Operatora Krosno Rental Bike.

XII. Opłaty

12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela Opłat dostępna na stronie krosno.rentalbike.pl, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana i pobierana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.

12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.

12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni.

XIII. Reklamacje. 

13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres: info@krosno.rentalbike.pl żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

13.2 Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi
w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu Krosno Rental Bike na adres e-mail: info@krosno.rentalbike.pl. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.

13.3 Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie Krosno Rental Bike, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta. Dane te stanowią: 

• imię i nazwisko, 

• numer telefonu (Login)

• adres e-mail podany podczas rejestracji

W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

13.4 Operator Systemu Krosno Rental Bike rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.

W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji. 

W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e- mail wskazany podczas rejestracji.

13.5 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 30 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.6 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu Krosno Rental Bike zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

13.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora Systemu Krosno Rental Bike i uiszczenie należnej opłaty w terminie do
7 dni od zdarzenia.

13.8 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu Krosno Rental Bike w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e- mail: info@krosno.rentalbike.pl 

Złożenie przez Klienta Odwołania obliguje Operatora do ponownego rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku złożenia przez Klienta reklamacji. Decyzja Operatora wydana na skutek złożenia przez Klienta Odwołania jest w postępowaniu reklamacyjnym ostateczna. Powyższe nie wyłącza prawa Klienta do wniesienia swojej sprawy na drogę postępowania sądowego zgodnie z pkt. 13.9 Regulaminu.

13.9 Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu Krosno Rental Bike nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację oraz odwołanie (jeśli zostanie wniesione) w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści.

13.10 W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń, chyba że Klient wnosząc reklamację wskaże inny sposób zwrotu.

XIV. Odstąpienie od umowy.

14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu Krosno Rental Bike, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: info@krosno.rentalbike.pl oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. 

14.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie
7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta nie podlegają zwrotowi, a Klient posiada możliwość ich wykorzystania przy wypożyczeniu rowerów do ich pełnego wyczerpania, chyba że Klient Odstępując od umowy wskaże inny sposób zwrotu.

XV. Wypowiedzenie umowy

15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy info@krosno.rentalbike.pl wraz
z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu Krosno Rental Bike tj.

• imię i nazwisko, 

• numer telefonu (Login)

• adres email podany w trakcie rejestracji

• adres zamieszkania

15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie
7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.

15.3 Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych. 

15.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj.
w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:

• nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,

• nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu Krosno Rental Bike,

• nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

XVI. Dane osobowe – informacje uzupełniające (zgoda marketingowa)

16.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator Systemu Krosno Rental Bike.

16.2 Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klienta i może je przekazywać tylko podmiotom wskazanym w w.w Regulaminie oraz swoim pracownikom wykonującym obowiązki związane z obsługą Systemu.

16.3 Klient może, w drodze osobnego oświadczenia, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit . a/ Rozporządzenia RODO), w szczególności w celu przesyłania informacji handlowej drogą mailową lub tradycyjną , oraz kontaktu telefonicznego w celach marketingowych. W tym wypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .

16.4 Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 6.4 niniejszego Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie Krosno Rental Bike.

XVII. Postanowienia końcowe.

17.1 Korzystanie z System Krosno Rental Bike wymaga:

•   odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;

posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;

• znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).

17.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu jeżeli zaistnieją ważne powody, przez które rozumie się: modyfikację usług przez Operatora lub skorzystanie przez niego z usług nowych podmiotów do obsługi Systemu, konieczność dostosowania działalności Operatora lub treści Regulaminu do zmienionych przepisów prawnych, wprowadzenie nowych taryf opłat lub zasad rozliczeń z Klientami Systemu. Szczegółowa informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie Krosno Rental Bike lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora. Brak wypowiedzenia w określonym terminie poczytuje się za akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

17.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie Krosno Rental Bike do czasu wyjaśnienia sprawy.

17.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

 

Stosownie do wymogów punktu 4.6 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich Krosno Rental Bike w Krośnie ja niżej podpisany/a ……………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a …………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich Krosno Rental Bike w Krośnie, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.rowery.szczecinek.pl;

2. Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu;

3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu Krosno Rental Bike

4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych moich oraz ww. małoletniego w celach niezbędnych do korzystania z Systemu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celu wykonywania Umowy. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Operator systemu Krosno Rental Bike ………………………., podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia skorzystanie z usługi i Systemu Krosno Rental Bike

……………………………

(miejscowość, data)

……………………………

(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

TABELA OPŁAT (kwoty brutto)

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna – 29 zł

Rower standardowy - 0,10 zł za każdą rozpoczętą minutę

Rower elektryczny - 0,49 zł za każdą rozpoczętą minutę

Ilość rowerów do wypożyczenia przez 1 użytkownika - 4 rowery

kradzież roweru standardowego lub spowodowanie jego kradzieży z winy użytkownika - 3000 zł

kradzież roweru elektrycznego lub spowodowanie jego kradzieży z winy użytkownika - 6000 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin* przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 100 zł

Koszt odtworzenia roweru standardowego - 3000 zł.

Koszt odtworzenia roweru elektrycznego - 6000 zł.

Opłata za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł